Новини

14.06.2017ЦМЕДТ „Амалипе“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2017-2018г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.  Една от партньорските организации е ЦМЕДТ "Амалипе".

Условия за участие на учениците

  1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас); 
  2. 2.Да са мотивирани да продължат образованието си;
  3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
  4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*.
  5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50. 

ЦМЕДТ "Амалипе" одобрява с приоритет ученици, които се обучават в училища от мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник" или са доброволци в Центровете за развитие на общността и младежките клубове на органиизацията.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Център „Амалипе“ или ТСА.

Срок за кандидатстване:15 юли 2017 г.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи, които кандидатите трябва да предоставят/изпратят до офиса на Център „Амалипе“ на адрес: Велико Търново 5000, ул. „Цар Самуил“4, ет1, ап.16, пк113 са:

  1. Формуляр за участие.
  2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
  3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2017-2018 година (при смяна на училището);
  4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:

a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:

b.Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:

c.Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);

6. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.

7. Декларация за съгласие на родител.

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация. 

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на Център „Амалипе“ информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 31 август 2017г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 20 септември 2017г. 

Учениците не получават пари в брой. Център „Амалипе“ поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира. 

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината. 

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

Резултатите ще бъдат обявени на страницата на Център Амалипе.

14.06.2017Хроника на един красив и пъстър фестивал: Фестивалът, който създава мечти

За четиринадесета поредна година отворихме сърцата на хиляди малки, големи и още по-големи момичета и момчета. И тази година нито времето, нито напрегнатата организация, нито дебнещите подмолни камъни, така характерни за мащабните събития, успяха да нарушат дори за миг точната и прецизна организация на детският фестивал за ромска култура и изкуство „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“, който се проведе от 09 до 11 юни във Велико Търново. Организатор на събитието беше Център „АМАЛИПЕ“, но то нямаше да бъде реалност, ако не чувствахме подкрепата на Община Велико Търново.

Колко отворено може да бъде едно сърце?

Колкото една ръка? Колкото две ръце? Колкото една прегръдка с размерите на Вселена? Тази година отворихме повече от 2000 сърца. Дадохме и получихме повече от 4000 прeгръдки. Безсилно пред силната положителна емоция, лошото време се предаде и отстъпи пред усмивките и радостта на участниците.

Още вечерта на 8 юни цветовете на живота добиха някак по-ярко и по-цветно измерение. Откритата изложба в Изложбени зали „Р. Михайлов“, гр. Велико Търново с рисунки и фотографии на деца от наши училища партньори, разкри едно красиво и духовно лице на ромският етнос. В рисунките имаше много пъстрота и самобитност.

 

Тази година за първи път бяха изложени и авторски фотографии на Айдън Четинбоштаноглу, който разкри моменти от бита, делника и празника на ромският етнос на Балканите. Гости на откриването на изложбата бяха г-жа Пенка Игнатова, Директор Дирекция "Образование" в Община Велико Търново и специално пристигналите млади художници от ОУ "Св. св. Кирил и Методий",  с. Черна гора. В галерията прозвучаха думите от есето на Станислав Трифонов Иванов, 10 години, от с. Алеково, община Свищов, ученик в ОУ "Христо Ботев", които разказаха за скритите тайни в бабината ракла. На него беше присъдена първа награда в категорията есе. 

Утрото на 9 юни сякаш не можеше да реши дали да започне денят или да се върне обратно в топлата и суха постеля. Натежалите от дъжд облаци бяха решили да останат да лагеруват над старопрестолната ни столица. 

От ранни зори валеше така, сякаш цяла седмица няма да спре. Един голям български писател беше казал: „заваля и стана тихо“ ..., но колкото повече наближаваше часът на официалното откриване на Фестивал „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“, толкова повече глъчката и суетнята в Драматичния театър „К. Кисимов“ ставаше все по-неудържима. Дрънкаха бакърени съдове, тропаха дървени лъжици, ритмично потракваха иглите на плетачките, ухаеше на прясно изпечен хляб. Чуваха се пророчества и добри гадания за здраве и успех. Иначе казано подредиха се ателиетата на участниците, където бяха представени различните занаяти на ромите – запазени и до днес. Това, което радваше посетителите беше крехката възраст на плетачките, на хлебарите, на кошничарите, на дърводелците. Имаше и истинска гадателка с мистични очи, с черна, като абанос коса и устни алени като роза. На тъкана черга тя наричаше за любов, за щастие, за изобилие.

Пъстър свят! Шарен свят!

Кипеше трескава подготовка – сцената, залата, украсата, регистрацията, участниците, гостите ... всичко се въртеше в луда надпревара: образователни координатори, общностни модератори, доброволци – всички се движеха като добре смазана и синхронизирана машина. На пръв поглед от страни нещата сякаш сами се случваха. Само, че в кухнята друго беше положението. Раздаваха се задачи, указания, телефони звъняха, всяко действие беше предпоследно, всяка проверка – навременна, всяка стъпка – точна и уверена. Като голям кошер, пълен с медоносни пчели беше театърът в последните часове преди официалното откриване.

И то се случи. Без излишно закъснение, с точност пристигнаха официалните гости: г-жа Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република България, г-жа Даниела Сачева – Зам. министър на МОН, представители на ТСА, посланиците на Холандия, ЮАР и др, представители на държавната администрация: МОН, ЦОИДУЕМ, ДАЗД и на неправителствения сектор: „Америка за България“, Заедно в час“ и др..

Трудно ни беше да откъснем официалните гости от първите фестивални изпълнения. Още с първата група публиката се взриви и залата запулсира като развълнувано сърце. Скочиха на крака. Запяха. Запляскаха. Затанцуваха и вече не искаха да мируват. А гостите, макар и официални, затактуваха с крак, запляскаха с ръце, заусмихваха се. Сърце е това – иска да обича! Как да му заповядаш, когато вече се е отворило за света – такъв какъвто е – различен и разнообразен.

Тази година решихме да добавим към фестивалните дейности и щипка сериозност. И не защото е нужно да си придаваме важност, а защото цялата изминала учебна година беше белязана с нови неща, които донесоха и нови преживявания. На този форум говорихме смело и открито за трудностите, за недостатъците и за дефицитите в образователната система. Нещата бяха наричани с истинските им имена, а ситуациите обрисувани – натуралистично, без излишна пасторалност. Диалогът беше динамичен и конструктивен. В него се включиха директори на училища и детски градини, представители на центрове за развитие на общността, представители на НПО-та от страната, работещи по ромските въпроси за интеграцията. И в този сериозен формат гостите ни отново не искаха да си тръгнат. Всеки споделяше болката, но и радоста в сърцето си от случващото се в образователната сфера. Разделихме се с мъничко тъга и с пожелание да продължим започнатият диалог на националната конференция през месец юли.

Този първи официален ден вървеше към своя край. Много уморени, но силно заредени тръгнахме към последното събитие – моно спектакълът на Наталия Цекова – „Цигански колелета“. Представлението беше удоволствие за всички сетива – за очите, за ушите, за душата. Шарен реквизит. Чувствени песни. Забиващи се в сърцето думи. Всичко това събрано в една изповед за желанието на душата да бъде приемана от света, за търсенията и лутанията, питайки се кой съм и защо съм на тази земя. Спектакъл, който като кинжал с прецизен удар постави дълбоко в обърканите ни умове въпросите за нашата идентичност, различност и многообразие. Смях, ритъм и сълзи се редуваха в точна последователност и доза. Тръгнахме си с наслада, но и с мъничко тъга, защото все не можехме да си отговорим на въпроса:  Кои сме? А отговорът е в очите и сърцето на човекът до нас. В неговото разбиране и приемане на такива каквито сме – различни от него, но с отворено сърце.

Така изпратихме първият фестивален ден. Очакваха ни втори и трети, а те щяха да бъдат шеметни, устремени, еуфорични, пъстри ... неповторими. Така е, защото най-доброто винаги предстои, но го разбираш едва когато отвориш сърцето си за света и той нахлуе в него и го изпълни с различност и с приятелство.

Танцувайки, усмихвайки се и споделяйки преминавахме от фестивален ден във фестивален ден и когато дойде краят, дойдоха и сълзите в очите. Защото се разделяхме с толкова много приятели от близо и далеч, за които фестивалът е една магия.

Специален гост на официалното закриване на фестивал "Отворено сърце" беше посланикът на Норвегия в Румъния, г-жа Тове Брувик Уестберг. Тя връчи специалните награди на участниците и поднесе плакети на директорите на училищата, които вече повече от 10 години са приятели на Център "Амалипе" и се борят за осигуряване на качествено образование на всяко дете в България.

Вече ни липсва онази изстрелваща доза чист адреналин, която наливахме директно в кръвта по време на 14 – ят детски фестивал на ромската култура и изкуство „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“‘ 2017.

А вие, приятели, започвайте с приготовленията за следващия 15-ти по ред!

... И тазгодишният фестивал „Отворено сърце“ приключи. В продължение три дни близо 2000 деца пяха на ромски, български, турски, руски, испански, китайски и какви ли още не езици, без да се замислят кой от какъв произход е и каква религия изповядва. Този фестивал обаче не е като другите, при които децата идват и си изнасят програмката на сцената. Това е фестивал, който отваря един цял свят, в който всички се усмихват ... И в който всички са приятели ... Фестивал, който показва на всяко дете (дори и на тези, които идват от най-отдалечените селца, от които никога досега не са излизали и където никой никога не ходим защото стоте години самота още не са свършили), че е можещо, че заслужава и получава уважение, усмивка и вярата, че ще се справи... Фестивал, който кара всяко едно ромско дете да почувства гордостта от ромската култура, защото вижда уважението в очите на другите, вижда споделеността, толерантността и равнопоставеността – не в думи и стратегии, а в усмивка, докосване, прегръдка... Фестивал, в който виждаш как всяко едно дете израства пред очите ти, след като Вицепрезидент, министри, посланици, гости стават на крака защото се пее „Джелем, джелем“ ... Защото това е Ромският химн! Фестивал, в който виждаш как учители и директори, които идват с децата, изправят рамене и започват да гледат гордо, защото виждат, че някой е оценил усилията им и това, което са направили за тези деца, а то е най-вече – вяра и надежда!
Затова и този фестивал ще го има, защото той не се прави с пари, а с ентусиазъм, мечти, кауза и споделеност – защото всички сме едно голямо семейство, семейството на Амалипе! И за това искаме да благодарим на всички колеги, регионални координатори, модератори, доброволци – младежи от училищата и от Центровете за развитие на общността, партньори, които през последните месеци и особено през последните три дни, не жалиха енергия, хъс и ентусиазъм, за да се случи Фестивалът. ОГРОМНО БЛАГОДАРИМ!!!

 

Екип Център „Амалипе“

Велико Търново 

 

 

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА

....................................

Детски фестивал "Отворено сърце" е удостен с Effe Label 2017-2018 - признание на Европейската фестивална общност, подпомагана от Асоциацията на фестивалите в Европа. Асоциацията на европейските фестивали (EFA) обединява около 100 фестивали и фестивални асоциации в 40 страни. EFA е създадена през 1952 г. в Женева, като в началото е включвала само 15 фестивала. Основната идея на асоциацията е да покаже различните общности, чрез изкуство, музика и театър, като поставя фокус на качеството на изпълнение и социалното включване.

 

logo TSAФестивалът се организира със съдействието на Тръст за социална алтернатива. Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

КАЛЕНДАР
<< май 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter