Новини

20.05.2019ПРЕДСТОЯЩО: XVI-ти детски ромски фестивал „Отворено сърце”

XVI-тият детски ромски фестивал „Отворено сърце” отново ще събере 1500 деца от близо 90 училища и читалища от цяла България. Фестивалът, който е съвместна инициатива на Център „Амалипе“,  Община Велико Търново и Тръст за социална алтернатива, ще се проведе на 7 и 8 юни. 

Откриването на фестивала ще се състои на 7-ми юни от 13:00 ч. в парк "Марно поле", който отново ще бъде огласен от песните и танците на ученици, включени в групите Фолклор на етносите в училищата от мрежата на „Амалипе“, които вече са почти 300. В рамките на два дни зрителите ще бъдат очаровани от пъстротата и настроението, което ще внесат участницит. А гостите на фестивала ще могат да разгледат и продукти, изработени от сръчните ръце на децата в клубовете по интереси.

През годините Фестивалът се утвърди като традиция, която от една страна разкрива таланта, артистичността и потенциала на децата, а от друга стана урок по доброта, който надхвърля всички стереотипи. Всеки участник става свидетел на усещането „Не на езика на омразата!“. Всъщност ние учим децата, но и ние имаме какво да научим от тях, защото те ни правят по-добри. 

В този дух ще бъде и изложбата „Да превърнем езика на омразата в език на толерантността“, която ще съпътства Фестивала. Радостина Петкова – учител по изобразително изкуство в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора ще представи фотографии, чиято цел е да покаже силата на думите и тяхното влияние върху човек. За съжаление примерите за език на омразата са все по-чести, а насочени и към децата те могат да бъдат пагубни. А децата, без значение от етнос, религия или пол, са невинни и чисти и заслужават равен шанс и обективно отношение.

В рамките на форума ще се проведе и театралната постановка „Неразказана приказка“, в която участват ученици от 8, 9, 10 и 11 класове на ПГХХТ гр.Пазарджик с ръководител Елисавета Кланска, която е и автор, сценарист и режисьор на пиесата. Спектакълът е адресиран към сериозните проблеми на младите хора в ромска общност, като ранните бракове, насилието, ранното напускане на училище, липсата на родителска ангажираност. Историята поставя важни въпроси за любовта и приятелството, за подкрепата, която училището и съучениците могат да окажат. 

За първи път тази година участниците и гостите на Фестивала ще се впуснат и в приключението Escape room, където те ще имат възможността да покажат знанията и уменията си по география, история, БЕЛ, физкултура. Останалото е тайна и изненада от организаторите на стаята.

В 18:00 ч. участниците във фестивала ще дефилират с пъстри носии и знамена по централната улица „Васил Левски”. Дефилето ще завърши пред сградата на Община В. Търново, като към него ще се присъединят и официалните гости и заедно ще извият хоро на толерантността.Фестивалната програма ще продължи и през целия ден на 8 юни. Официалното закриване на Фестивал „Отворено сърце“ и връчване на Голямата награда на Община Велико Търново ще бъде на 08.06.2019 г. от 17:00 ч.

И, разбира се, финалът на Фестивала отново ще бъде грандиозния аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина“, който община Велико Търново ще подари за децата и гостите в от 21:30ч. в събота. 

Пресконференция на Център „Амалипе“ за фестивала и съпътстващите събития ще се проведе на 6 юни от 11:00 ч. в Пресклуба на БТА.

За информация: Кирил Кирилов, 0884 858 655

logo TSA

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на на непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

20.05.2019ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Павликени

lg4

 

ЦМЕДТ "Амалипе" обявява прием на документи за позиция "Образователен медиатор" – 3 свободни работни места на пълен работен ден, на територията на Община Павликени

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени", по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 3 (три) свободни работни места на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Павликени.

I. Основна цел на длъжността:

Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

ІІ. Области на дейност:

 1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
 2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
 3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
 4. Създаване на родителски клубове във всички училища на територията на общината;
 5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

III. Изисквания към кандидатите:

 1. Да притежава средно образование;
 2. Да познават местната общност, нейните културни особености.
 3. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
 4. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип.
 5. Добри организационни и комуникативни умения;
 6. Компютърна грамотност;
 7. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 8. Умения за общностна работа е предимство;
 9. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

V. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Продължителност на заетостта: 18 месеца

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Цар Самуил“ №4, ет.1, ап.16 в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор за община Павликени“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор за община Павликени“

Срок за подаване на документи: 11.00 часа на 29 май 2019 г. 

 

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

20.05.2019ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени

lg4

 

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени", по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ – 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Павликени.

I. Основна цел на длъжността:

Старши експертът подпомага институциите, за правилно въвеждане на интеркултурни елементи и постигането на ефективна образователна интеграция. Предоставя методическа подкрепа за правилното изпълнение и ръководи дейност „Активизиране и овластяване на родителите за участие в образователния процес“.

ІІ. Области на дейност:

 1. Подпомага институциите, за правилното въвеждане на интеркултурни елементи и постигане на ефективна образователна интеграция;
 2. Подпомага методически и ръководи организационно дейността;
 3. Модерира дейности по превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;
 4. Съдейства за повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;
 5. Съдейства за включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Методическа подкрепа при организирането на родителски лектории и съдействие за повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Методическа подкрепа при случаи на превенция на ранните и насилствените бракове;
 8. Изготвя периодични доклади;
 9. Работи с документация.

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности;
 • Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 7 години;
 • Работа в мултикултурна среда – минимум 7 години;
 • Опит в обучението на учители;
 • Опит в обучението на родители;
 • Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

V. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месец график.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Цар Самуил“ №4, ет. 1 ап. 16 в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени“

Срок за подаване на документи: 11.00 часа на 27 май 2019 г.

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

20.05.2019ЦМЕДТ Амалипе обявява прием на документи за заемане на длъжност: Старши експерт ''Образователни дейности – интеркултурно образование за изпълнение на проект в Община Стражица

 

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Стражица

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0007-C01"Интеграция на уязвими групи в община Стражица", по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“

– 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Стражица.

I. Основна цел на длъжността.

Старши експертът подпомага институциите, за правилно въвеждане на интеркултурни елементи и постигането на ефективна образователна интеграция. Предоставя методическа подкрепа за правилното изпълнение и ръководи дейност „Активизиране и овластяване на родителите за участие в образователния процес“.

ІІ. Области на дейност.

 1. Подпомага институциите, за правилното въвеждане на интеркултурни елементи и постигане на ефективна образователна интеграция;
 2. Подпомага методически и ръководи организационно дейността;
 3. Модерира дейности по превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;
 4. Съдейства за повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;
 5. Съдейства за включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Методическа подкрепа при организирането на родителски лектории и съдействие за повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Методическа подкрепа при случаи на превенция на ранните и насилствените бракове;
 8. Изготвя периодични доклади;
 9. Работи с документация.

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности;
 • Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 7 години;
 • Работа в мултикултурна среда – минимум 7 години;
 • Опит в обучението на учители;
 • Опит в обучението на родители;
 • Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

V. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месец график.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, ет.1, ап.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Стражица“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Стражица“

Срок за подаване на документи: 12.00 часа на 27 май 2019 г.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

Регистрационен номер на договора по проект BG05M9OP001-2.018-0007-C01 "Интеграция на уязвими групи в община Стражица",, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

20.05.2019ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Стражица

 

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Стражица

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0007-C01"Интеграция на уязвими групи в община Стражица", по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 2 (две) свободни работни места на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Стражица.

I. Основна цел на длъжността.

Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

ІІ. Области на дейност.

 1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
 2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
 3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
 4. Създаване на родителски клубове във всички училища на територията на общината;
 5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

III. Изисквания към кандидатите:

 1. Да притежава минимум средно образование;
 2. Да познават местната общност, нейните културни особености.
 3. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
 4. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 5. Добри организационни и комуникативни умения;
 6. Компютърна грамотност;
 7. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 8. Умения за общностна работа е предимство;
 9. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

V. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Продължителност на заетостта: 18 месеца

 Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, ет.1, ап.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Стражица“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Стражица“

 

Срок за подаване на документи: до 17.00 на 29 май 2019 г.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

Регистрационен номер на договора по проект BG05M9OP001-2.018-0007-C01 "Интеграция на уязвими групи в община Стражица",, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

КАЛЕНДАР
<< септември 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter