Новини

21.03.2018Регионален педагогически форум се проведе в с. Маноле, Пловдивска област

Регионален форум на тема „Иновативни практики за интеркултурно взаимодействие на заинтересованите страни в образованието” се проведе в СУ "В. Левски"в с. Маноле, Пловдивска област. Участие във форума взеха повече от 130 учители от седем общини, идващи от три области в страната, които представиха своя практически опит по въвеждане на интеркултурно образование и задържане на децата в училище.

Организатори на събитието бяха единадесет училища, обединени от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе" по проект „Всеки ученик ще бъде отличник-2“ в партньорство с Педагогически факултет на ПУ"Паисий Хилендарски" и под патронажа на Кмета на Община Марица.

Сред гостите бяха и всички регионални педагогически координатори, както и целия педагогически екип на Център Амалипе. В приветствените си думи председателят на организацията Деян Колев подчерта, че училищата от мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник" са изминали огромен път по въвеждането на интеркултурно образование и по задържане на децата в класните стаи. "Когато започвахме съвместната си работа преди 10 - 15 години, в училище не се изучаваше нищо, свързано с ромите, повечето учители дори не разпознаваха групата, към която принадлежат децата им, а основната задача бе повече деца  да завършат основно образование. Трудно бе да се мисли за нещо повече. Днес, благодарение на самоотвержените усилия на учителите в тези училища, отпадането в основна степен е почти ликвидирано и усилията ни са насочени към успешно завършване на средно образование!", подчерта Колев. Той допълни още, че споделянето на успешен практически опит между колеги-учители е най-полезното обучение и настоящият форум представлява именно това. "Показателно е, че събитието се организира от самите училища и искам сърдечно да благодаря на Красимира Благоева, директор на училището в с. Караджово, която е основния "виновник" по организирането му, както и на Пенка Запрянова, директор на училището в Маноле, която прие да бъде наш домакин!", допъли председателят на "Амалипе".

Училищата- участници във форума представиха 11 добри практики по въвеждане на интеркултурно образование, ангажиране на родителите и активизиране на учениците.

Повече за събитието и снимки вижте тук.

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

21.03.2018СЪВМЕСТЕН ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ГАЛИЧЕ, СЕЛАНОВЦИ И ТЪРНАВА

„Учене, заради самото учене или подготовка за реалния живот?” Това беше въпросът, на който търсеха отговор 60 педагози от училища на Северозапада.

В изпълнение на планираните съвместни дейности  по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – фаза 2” към Център АМАЛИПЕ на 16 март 2018 в ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци се събраха всички учители на училищата от СУ „Хр.Ботев” с.Галиче и ОУ „Хр.Ботев” с.Търнава, обединени от значимата тема „Практико-приложни аспекти на изучавания материал”. Гост и активен участник в срещата беше д-р Станка Пирянкова – председател на Обществения съвет на ОУ „Н.Й.Вапцаров”.

Виктория Костадинова – психолог в селановското училище направи кратка научна ретроспекция по темата. Представената разработка се превърна в успешна база за участието на следващите участници. Директорите на трите училища – Венета Пачева, Петя Русинова и Ирена Янкова споделиха впечатленията и изводите си върху работата на учители и ученици в наблюдаваните от тях часове  по обсъжданата тема. Акценти в срещата бяха споделените добри практики на девет педагози от трите училища: от с.Галиче –Цветана Кьосова - Ст.учител в начален етап, Геновева Маринова - Ст.ресурсен учител, Михаела Симова - Учител по математика и ИТ, от с.Селановци – Детелина Гергова – Ст.учител в начален етап, Гергана Ценкова – Ст. учител по математика и ИТ, Даниела Кунчева – Главен учител по математика и природни науки, от с.Търнава – Ралица Матеева – учител по БЕЛ по програмата „Заедно в час”, Тодорова – Ст.ресурсен учител, Милена Съйнова - Ст.учител в начален етап. 

Новината продължава тук.

 

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

21.03.2018Център Амалипе проведе обучение на активни доброволци в градовете Етрополе и Нови Пазар

На 10 и 17.03.2018г. Център "Амалипе" проведе еднодневни обучения на активни доброволци към Центровете за развитие на общността гр. Етрополе и гр. Нови Пазар. Темата бе „Как да развием доброволчеството ефективно в дадено населено място “. Участие в обученията взеха 121 доброволеца в Етрополе и 42 доброволеца в Нови пазар

Участниците в срещата се запознаха с проблемите в ромската общност – ниско ниво на образование и здравен статус, ранни бракове и  отпадане от училище.   Марко Георгиев И Алдин Стефанов  запознаха общността с работата, която вършат на терен и споделиха резултатите, които са постигнали посредством създаването на женски, младежки и лидерски групи. Андрей Илиев – Координатор Общностно развитие сподели какво е застъпничество и как може да се прилага в дадено населено място. Г-н Илиев отбеляза и изключителното значение на образователната интеграция в ромската общност.

 

В края на обучителните семинари се изготви план за действие, който включва-дейности за преодоляване на  стереотипите, бъдещи съвместни инициативи и кампании, популяризиране на доброволчеството.   

Повече информация за срещата в Етрополе вижте тук

Повече информация за срещата в Нови пазар вижте тук

 

Център "Амалипе" работи със стотици доброволци в цялата страна. Те са обединени в Родителски клубове, Младежки групи, Женски групи и Лидерски групи. Доброволците се включват в дейности за развитие на местната общност, като информационни кампании, превенция на ранните бракове, кампании за повишаване на здравната култура, подпомагане на образованието и дейността на местното училище и др. Опитът показва, че доброволчеството в ромска общност е "мисия възможна", като се включват хора от всички етноси. Ако желаете да станете доброволец на Амалипе, пишете на amalipe.monitoring@yahoo.com  21.03.2018НПО могат да канидатстват за участие в подкомитет Интеграция на ромите към Комитета за наблюдение на Споразуменето за партньорство

С решение на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (КН на СП) от 9.03.2018 г. бе създаден подкомитет „Интеграция на ромите“ към КН на СП. Той се председателства от вицепремиера Дончев и включва заместник-министри от основните министерства, директори на дирекции в ключовите оперативни програми и представители на НПО. Секретариат е дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.  

Предстои определяне на поименния състав на подкомитета за „Интеграция на ромите“ към КН на СП. Юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, работещи в сферата на интеграция на ромите, желаещи да участват в състава на подкомитета са поканени да представят заявление за участие. Изборът на лицата, подали заявление, ще бъде осъществен по Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на интеграцията на ромите, чиито представители да участват в състава на подкомитета, съгласно Приложение 1 към чл. 21а, ал. 7 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на споразумението за партньорство, които могат да бъдат изтеглени от тук.

В избора могат да участват представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на интеграцията на ромите по следните направления:

- образование, права на децата, младежко развитие;

- здравеопазване;

- жилищни условия;

- заетост;

- върховенство на закона и недискриминация, овластяване на ромските жени, общностно и местно развитие;

- култура и медии.

Юридическите лица трябва да отговарят на следните критерии:

да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата;

да имат не по-малко от 2 години опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, политики или проекти в сферата на интеграцията на ромите за направленията, за които кандидатстват.

Писмените заявления и декларация по образец, заедно с необходимите документи се представят в срок до 1.04.2018 г. на адрес: гр. София 1594, бул. „Дондуков“ № 1 Администрация на министерския съвет, до директорa на дирекция „Централно координационно звено“.

Формулярът за заявление и декларация по образец вижте на https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/18005-pokana-za-uchastie-v-izbora-na-predstaviteli-na-yuridicheskite-litza-s-nestopanska-tzel-za-obshtestveno-polezna-deinost-raboteshti-v-sferata-na-integratziya-na-romite-v-sastava-na-podkomitet-integratziya-na-romite-kam-kn-na-sp

 

Една от основните договорености, постигнати на срещата между ромските организации и премиера Борисов и вицепремиера Дончев на 17 юли 2017 г. бе създаването на постоянен подкомитет „Интеграция на ромите“ към Комитета за наблюдение на Споразуменето за партньорство.

На 17 юли представители на четири от основните организации и коалиции, работещи за интеграция на ромите (Амалипе, Интелект, Национална мрежа на здравните медиатори, Рома - Лом) се срещнаха с Министър-председателя Бойко Борисов  и Заместник министър-председателя Томислав Дончев. Повод за срещата бе Отвореното писмо срещу назначаването на В. Симеонов за председател на НССЕИВ и настоящата не-ефективна политико-консултативна рамка за изпълнение на интеграционните политики, в подкрепа  на което гражданските организации събраха над 15 000 подписа. Участниците постигнаха съгласие за 3 конкретни непосредствени и средносрочни мерки, една от които бе създаване на под-комитет към Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство, който да съгласува операциите, допринасящи за интеграция на ромите съ-финансирани от европейските фондове и държавния бюджет. Повече информация за срещата вижте на http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3017&lang=1

 

 

КАЛЕНДАР
<< март 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter