Новини

23.10.2017О Б Я В А за прием на документи за заемане на длъжност: „Експерт индивидуална работа“ (образователен медиатор в ромска общност)

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.001-0044 –C01от 27.07.2017 г., по процедура BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: „Експерт индивидуална работа“( образователен медиатор в ромска общност).

I. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор подпомага развитието на образователната интеграция и модернизацията на местната ромска общност, защитата и реализацията на лицата в риск, предоставянето на услуги, базирани в общността и по-доброто взаимодействие с институциите на общинско ниво.

ІІ. Области на дейност.

1. Работа с представителите на малцинствените общности, с фокус върху тези, които възпрепятстват децата си от посещение на детска градина или изцяло неосъзнават/неглижират ползите от включване в системата на образование;

2. Включване на родителите в дейността на образователните институции;

3.Организиране на родителски лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;

4. Работа в общността по повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск, изграждане на механизми за насърчаване на личностното и професионалното развитие (клубове по интереси, клубове за професионално ориентиране), предоставяне на услуги, базирани в общността

5. Превенция на изоставянето на деца в институции;

6. Превенция на домашното насилие;

7. Професионално ориентиране;

8. Посредническа – застъпничество

III. Изисквания към кандидатите:

1.Той/ тя трябва да познава местната ромска общност, нейните културни особености. Владеенето на нейния език е предимство.

2.Позитивна нагласа за работа с уязвими общности, мотивация за професионално развитие.

3.Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

4.Компютърна грамотност

Необходими документи:

1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование (представя се при интервюто)

4. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Срок за подаване на документи: 1 ноември 2017 г. 

Документи се подават на имейл jobs@amalipe.com

За точния час и място на интервюто ще бъдат известени САМО одобрените по документи кандидати.

23.10.2017Колко безплатно е задължителното предучилищно образование?

През септември армия от 11602 специалисти, организирани в 1103 екипа за обхват започнаха издирването на 206 000 отпаднали и необхванати в предучилищно и училищно образование деца. Дори от този брой да приспаднем намиращите се в чужбина, размерът на бедствието „отпадане” остава стряскащо внушителен. Твърдението, че инвестицията в предучилищното образование е най-ефикасната и евтина мярка за превенция на отпадането е самоочевидно и разбиращо се „с безвъпросна яснота”, като за него има и многобройни доказателства. Обхватът в предучилищно образование в България е нисък - по данни на Националният статистически институт нетният коефицент на записване в предучилищно образование през 2016/17 г. падна до 79,4 %, т.е. всяко пето българско дете не е обхванато. Тенденцията е низходяща още от 2013/14 г., Драматично нисък е обхватът в ромска общност:  според изследване на Агенцията на ЕС за основни човешки права от 2011 г. едва 45 % от ромските деца в България на възраст 3-6 г. посещават детска градина. 

Наличието на финансови бариери, вкл. такси за детски граднии, е една от причините (макар и не единствена!) за това много ромски деца да не посещават детска градина. Изпълнението на изследователския проект “Готови за училище” на Тръста за социална алтернатива сочи, че процентът на посещаващите детска градина ромски деца би се увеличил чувствително, така че близо половината от необхванатите ромски деца да се запишат в детска градина ако бъдат премахнати таксите. Общините, които са принципал на детските градини, имат законовото право да събират такси за посещаващите ги деца и голямата част от тях го правят.  Отнася ли се това до задължителната за предучилищно образование възраст на 5 и 6 години?

Безплатно ли е задължителното предучилищно образование за 5 и 6 годишните деца?

Законът за предучилищното и училищното образование постановява, че „Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето” (чл. 8, ал. 1). В това отношение новият закон повтаря стария, който от 2010 г. изискваше задължително  предучилищно образование за 5 и 6 годишните деца.  Означава ли това, че родителите не заплащат такса?  

По същество отговорът е „Не, такси се заплащат и за повечето 5 и 6 годишни деца те не се различават от таксите за 2 – 4 годишните ”. В подготвителните класове в училищата такси не се събират, като обучението в тях е полудневно (Министерството на образованието подсигурява целодневна организация от първи клас, но не и в подготвителните класове), но те така или иначе са „краен вариант”: неписано правило е подготвителни класове да се правят само там, където няма детски градини и понастоящем не повече от 4 % от 5 и 6 годишните се обучават в подготвителни класове. За обучението в целодневни предучилищни групи в детските градини (т.нар. „подготве”-та), родителите заплащат такси, макар и те да не се наричат „такса”.

По информация, предоставена от МОН и отнасяща се до 204 общини към юни 2017 г., дванадесет общини не събират никакви такси за децата от 2 до 6 години в детските градини. Това са Златарица, Никола Козлево, Приморско, Средец, Чипровци, Стрелча, Искър, Баните, Болярово, Тунджа, Георги Дамяново, Етрополе. Други 13 общини са освободили от такси и всякакви плащания 5 и 6 годишните деца от задължителните предучилищни групи: Вълчи дол, Генерал Тошево, Момчилрад, Вършец, Кубрат, Исперих, Опака, Каолиново, Хитрино, Стралджа, Крушари, както и областните центрове Хасково и Шумен. Т.е. в 25 общини родителите на 5 и 6 годишните деца са освободени от основните финансови бариери. Това са 13 % от 204-те общини, за които МОН предостави информация, но в тях учат едва 5,47 % от децата, тъй като са малки селски общини (с изключение на Хасково и Шумен,  разбира се!). 

Родителите на останалите 94,53 % от децата в детските градини заплащат такси, вкл. за задължителните предучилищни групи, като размерът на таксите от съответния Общински съвет и варира от символичните 10 лв. (напр. в община Антоново) до не-символичните 60 лв. и дори повече (в част от големите областни центрове). Освен това, 58 общини намаляват сумата за 5 и 6 годишните (в сравнение с таксите, които същите общини събират за децата на 3 и 4 години), а 121 общини не правят такова намаление. Именно в последната група живеят най-много деца. Така например всяко пето дете в предучилищна възраст живее в столицата София, като таксите там не са диференцирани за задължителната и не-задължителната предучилищна възраст.

Подпомага ли държавата безплатното предучилищно образование?

Стандартите, чрез които държавата финансира делегираните от нея на общините дейности се определят ежегодно с решение на Министерския съвет. Частта от него по функция „Образование” се предлага от МОН. Те включват 17 стандарта – основни и допълващи, вкл. стандартите за детски градини, яслени групи и подготвителни групи. Разделени са според 7 категории общини, които отразяват релефа на територията и гъстотата на населението. Стандартите за 2017 г. са определени с РМС 920/02.11.2016. Те са както следва:

От посоченото е видно, че общините получават с между 250 – 272 лв. повече за дете в задължителна подготвителна възраст (5 и 6 г.), включено в подготвителна целодневна група в детска градина или в училище в сравнение с останалите деца от детските градини (от 2 до 4 г.). Посоченото означава, че за 9-те месеца, през които се организира целодневната подготвителна група „поевтиняването” на издръжката в нея би следвало да бъде между 27,77 лв. и 30,22 лв.
РМС 702/02.11.2016, както и предшестващите го аналогични РМС, указват, че финансирането по посочените стандарти е за:
”Детски градини – целодневни групи за деца от 2- до 4-годишна възраст, яслени групи, специални групи за деца с умствена изостаналост, нарушено зрение, езиково-говорни нарушения и увреден слух – разходи за персонал, включително средствата за представително облекло и средствата по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
Подготвителни полудневни и целодневни групи за задължителна предучилищна подготовка в детска градина или в училище – разходи за персонал и присъща издръжка, без разходи за храна”
Т.е. делегираният от държавата бюджет не покрива единствено разходите за храна в подготвителните групи, поради което събираните от родителите суми са за храна и не са определяни като „такса”. Подготвителните класове в училищата, предлагащи полудневно обучение, както и подготвителните групи в детските градини с полудневно обучение са напълно безплатни.

Посочените числа биха навели наблюдателя на мисълта, че такси за 5 и 6 годишните (ще използваме за улеснение думата „такса”, независимо че невинаги събираните суми са наречени с нея)не се събират или са с 27 – 30 лв. по-ниски. Това очакване бе изразено и в писмо на министъра на образованието Красимир Вълчев до общините от юли. Но както посочихме по-горе, 121 общини  не намаляват под никаква форма таксите за задължителната предучилищна, а от 58-те общини, които намаляват таксите само една – В. Търново – го прави с 32 лв. При останалите, това е със значително по-ниска сума

 

Колко тежи задължителното предучилищно образование на общините?

Намаляването и дори премахването на таксите за детска градина е крачка, която среща широка обществена подкрепа. Кметовете и общинските съветници се интересуват от обществената подкрепа. Фактът, че едва 25 общини са премахнали таксите за  задължителната предучилищна възраст въпреки допълнителното финансиране, което получават, говори за наличието на системен проблем.

Едната му страна е недостатъчното финансиране. Близо половината общини (47 %), са планирали през 2017 г. разходи в своите бюджети за дофинансиране на детските градини – въпреки събираните такси. Много е вероятно останалите 53 % от общините да поддържат деликатен баланс, при който сборът от средствата, с които държавата финансира делегираните от нея на общините дейности в предучилищното образование и събираните от родителите такси извеждат общинския бюджет „на чисто”, т.е. не изискват дофинансиране от общините. Всъщност, липсата на такси определено се отразява на 25-те общини, които са направили задължителното предучилищно образование безплатно: 14 от тях дофинансират от бюджетите си детските градини. Напр. община Шумен инвестира 500 000 свои средства – „дупка”, която би била изцяло запълнена, ако започне да събира такси за децата в подготвителните групи.

 

Може ли държавата да направи задължителното предучилищно образование напълно безплатно?

Разбира  се, като това е въпрос на финанси и политическа воля.

Както посочих по-горе, средствата, с които държавата финансира делегираните от нея на общините дейности в предучилищното образование са недостатъчни и общините ги допълват чрез таксите, които събират. При евентуално премахване на таксите за 5 и 6 годишните деца, държавата следва да подсигури допълнително увеличение на стандартите за делегираните на общините дейности, за да не създаде проблеми на общинските бюджети.

По информация на МОН, отнасяща се до всички общини, сумарно общините събират 61 048 690 лв. годишно за обучението на 201776 деца в детските градини (от които 98524 деца са в задължителната за обучение 5 и 6 годишна възраст). Усреднено общините събират 27,5 лв. месечно за дете, но в това отношение разликата между отделните общини е чувствителна: 46 общини събират под 10 лева, 33 общини – между 10 и 15 лв., 59 други – между 15 и 20 лв. и т.н. Такси над средните нива от 27,5 лв. събират 45 общини. Посочените суми са осреднени -  част от семействата не заплащат пълните такси, в част от общините няма такси или са намалили таксите за 5 и 6 годишните, което намалява средната сума.

Без преувеличение може да се твърди, че ако средствата, които държавният бюджет предоставя на дете, което се обучава в целодневна подготвителна група бъдат увеличени с  200 – 270 лв.,  близо  80% от общините няма да изпитат никакви допълнителни затруднения от премахването на таксите за задължителното предучилищно образование.

Разбира се, премахването на таксите е преди всичко политическо решение. Общините, които прилагат тази мярка, го правят поради ясно осъзнати политически приоритети: подсигуряването на пълен обхват и за най-бедните деца, задържане на младите хора в общината и др.

Понастоящем политическият дебат за превръщането на задължителното предучилищно образование в истински безплатно е оставен на ниво местна власт. Време е той да се прехвърли на национално ниво, където следва да се води и да намери решение

 

Автор: Деян Колев

КАЛЕНДАР
<< септември 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter