Новини

27.02.2018Ученици от уязвими групи в борба с трафика на хора

files/image/News/20180221_103752.jpg

ЦМЕДТ „Амалипе“ и  Посолството на Великобритания в България станаха основен партньор на Националната комисия за борба с трафика на хора, която старатира ежегодната си кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация за 2018 г.

Кампанията започна с фокус групи, които се проведоха в градовете Велико Търново, Сливен и Бургас. ЦМЕДТ „Амалипе“ проведе фокус групи с ученици от малцинствата, като голяма част от тях бяха от училища от мрежата на „Амалипе“. Кампанията беше открита във Велико Търново от посланикът на Великобритания в България Н.Пр. Ема Хопкинс. Под надслов "По-добре информиран, отколкото експлоатиран!", младите хора бяха запознати с видовете трафик на хора и най-ваче с трудовата експлоатация, която обхваща една много голяма група от хора, като повечето от тях са с нисък социален статус. Акцентира се и върху ранните бракове и отпадането от системата на образованието, защото тези деца са най-уязвими и стават лесна жертва на трудова експлоатация и други опасности.

В групова работа, с помоща на доброволците от местните комисии за борба с трафика на хора, учениците генерираха идеи, които да достигнат до уязвимите групи и да имат адекватен ефект върху тях. Те смятат, че освен учениците и родителите трябва да са запознати с проблема, защото често пъти, те са причина децата да напуснат училище и оставайки без образование, стават лесна мишена за трафикантите. Присъстващите бяха силно мотивирани и съпричастни към проблема и желанието да се включат активно в борбата с трафика.  Множество креативни и интересни идеи от песни и комикси до сценки и филм бяха предложени и подложени на дебат.

ЦМЕДТ „Амалипе“ и МКБТХ, предоставиха на всички участници материали, които да използват в училище и да запознаят съучениците с трафика на хора.

От най-активните и идейни младежи бяха подбрани по четирима от градовете Сливен и Бургас, които ще вземат участие в националното обучение за доброволци, което ще се проведе през месец март във Велико Търново. Тяхната задача ще бъде да участват активно в кампаниите, посветени на трафика на хора и да подпомогнат тези от уязвими групи да се предпазят от това да станат жертва на трудова експлоатация.

27.02.2018Интегрираната процедура „Социално-икономическа интеграция...”: какво предстои по Компонент 1?

Какво представлява операцията?

На 10 ноември 2016 г. Управляващите органи на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж” обявиха процедура по реализацията на операция, чрез която ще бъде подпомогнато изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите 2015 – 2020 г. Конкретен бенефициент на операцията са общините, които имат одобрени – с решение на Общинския съвет - Общински план за интеграция на ромите 2015 – 2020 г. Т.е. ще могат да кандидатстват единствено общините, като се изисква задължително партньорство с НПО, училище / детска градина и работодател. До къде е изпълнението на процедурата и какво предстои?

Предвидено бе Интегрираната процедура да се изпълнява в два компонента:

Компонент 1 (50 млн. лв ОПРЧР+ 20  млн. лв. ОПНОИР): На територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Това са общините от т.нар. „селски райони”, както и тези урбанизирани общини, които нямат предвидено строителство на социални жилища в техните ИПГВР. В тях ще бъдат реализирани т.нар. „меки мерки”, разпределени в 4 направления: достъп до заетост, образование, социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодояване на негативните стереотипи;

Компонент 2 (30 млн. лв ОПРЧР+3 млн. лв. ОПНОИР): На територията на общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. В тях ще бъдат реализирани както посочените „меки мерки”, така и строителство / реконструкция на социални жилища.

 

През март 2017 бяха одобрени проектните концепции на петдесет и две общини (от общо 78 подадени)  по Компонент 1: Борово, Кубрат, Антоново, Сатовча, Червен бряг, Никола Козлево, Твърдица, Якимово, Септември, Брацигово, Луковит, Тунджа, Павликени, Ракитово, Дряново, Завет, Тервел, Средец, Правец, Ихтиман, Видин, Самуил, Вълчи дол, Сливен, Белица, Гулянци, Лесичово, Бойчиновци, Хаджидимово, Криводол, Полски Тръмбеш, Асеновград, Етрополе, Исперих, Две могили, Ботевград, Елин Пелин, Стражица, Смядово, Лясковец, Радомир, СО район Красна поляна, Долна митрополия, Борован, Каспичан, Долна баня, Шабла, Бяла (Русе), Ново село, Кюстендил, Ветово и Симитли.

През ноември 2017 Изпълнителна агенция ОПНОИР одобри увеличаване на бюджета на дейностите, съ-финансирани от ОПНОИР от 8 на 23 млн. лв. Това бе направено с цел одобрените 52 общини по Компонент 1 да могат да разпишат дейности в сферата на предучилищното и училищното образование до 390 000 лв., което е сериозно увеличение в сравнение с предишната граница от 50 000 лв.  

През февруари 2018 г. МТСП в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР проведе консултация с конкретните бенефициенти по Формуляра  и Условията за кандидатстване.

 

Какво предстои по Компонент 1?

През м. март 52-те общини с одобрени концепции ще бъдат поканени – от Управляващите органи на ОПРЧР  и ОПНОИР – като конкретни бенефициенти да разработят интегрирани проектни предложения. Всяка община ще разработи един проект, който ще включва  ОПРЧР и ОПНОИР компонентите – по един общ формуляр. При одобряване на проектите, общините ще сключат отделни договори с всеки от Управляващите органи, което означава, че разходите ще бъдат отчитани и верифицирани пред двата органа.    

Това, че всяка община е конкретен бенефициент означава, че тя няма да се състезава с останалите общини, а ще трябва да вложи усилия в разработването на качествено проектно предложение. Писмо, изпратено от Централното координационно звено до кметовете на 52-те одобрените общини през февруари 2017 г. сочи множество пропуски и слабости, които трябва да бъдат коригирани в проектните концепции. Липсата на реално съобразяване с местната специфика, с Общинските планове за интеграция на ромите, както и отсъствието на иновативни решения за разрешаването на проблемите са сред основните планове. От писмото става ясно,че е необходимо Общинските планове за интеграция на ромите да покриват периода до 2020 г., т.е. тези общини, чиито планове покриват периода до 2017 г., трябва да ги актуализират.

Одобрените общини ще имат възможност да включат и нови дейности по компонента, съ-финансиран от ОПНОИР, тъй като при разписването на концепциите неговата максимална стойност бе 50 000 лв., а понастоящем е 390 000 лв. Това допуска и включването на нови партньори: училища, детски градини и НПО.

Типовете дейности, допустими по компонента, финансиран от ОПОИР включват:

1. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище;

2. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18г., отпаднали от училище;

3. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);

4. Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

5. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

6. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

7. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;

8. Насърчаване участието на родителите в образователния процес;

9. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или учебни занятия;

10. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;

11. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност

 

Типовете дейности, допустими по компонента, финансирани от ОПРЧР включват широк спектър от дейности, разпределени в 4 направления:

I. Подобряване достъпа до заетост

II. Подобряване достъпа до образование: По мерките, финансирани по ОП РЧР ще бъдат подкрепяни инициативи за осигуряване на достъп до образование, до момента, в който децата и учениците се включат в образователния процес. По ОП РЧР няма да бъдат финансирани дейности, осъществяващи се на територията на детската градина или училището, които са част от формалния образователен процес и попадат в обхвата на мерките, подкрепяни от ОП НОИР.

III. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги

IV. Развитие на местните общности и преодоляване на негативни стереотипи

Задължително е включването на дейности от направление I и III. ЦМЕДТ „Амалипе” препоръчва и включване на дейности от направление IV.

 

Общините (и техните партньори работодател, НПО, училище и/или детска градина) ще имат 60 дни, за да подадат проектното предложение, след като получат покана. Срокът за одобряване на проектите е 3 месеца, като той спира да тече в случай, че комисията по оценка поиска допълнителни документи и отстраняване на слабости от проектното предложение   

 

 

Общините, не-подали проектни концепции

Тъй като одобрените концепции по Компонент 1 са на стойност  по-ниска от 26 млн. лв., което е значително по-малко от заделените за операция „Социално-икономическа интеграция” 55 млн. лв., се очаква с останалия ресурс  да бъдат отново поканени общини, които отговарят на изискванията по Компонент 1: имат одобрени Общински планове за интеграция на ромите. Все още не е решено под каква форма и кога ще се случи това.

 

 

ЦМЕДТ „Амалипе” ще подпомогне безвъзмездно общините, които избраха организацията за партньор, да формулират и подготвят качествени проектни предложения

КАЛЕНДАР
<< март 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter