Новини

08.03.2009СТАНОВИЩЕ на ЦМЕДТ Амалипе по предложение за Рамкова програма / Национална стратегия за интеграция на ромите в българското общество, подготвено от Специалната работна група и публикувано на 27.02.2009 г.

Предложеният вариант за Рамкова програма / Национална стратегия за интеграция на ромите съдържа определени позитивни принципи и идеи, концентрирани основно в главите “ІІІ. Образование”, “VІ. Подобряване на жилищните условия” и “ІХ. Усъвършенстване на нормативната база”, както частично и в някои от другите глави. В същото време предложеният вариант страда от съществени слабости, които го правят непригоден за  превръщането му в програмен (а още по-малко – стратегически) документ, направляващ процеса на интеграция. В допълнение – предложеният вариант съдържа определени дискриминационни текстове, които правят приемането му недопустимо.

 

Текстовете, предложени в глава “ІІІ. Образование” са напълно приемливи: това са същите текстове, които бяха включени във варианта за Рамкова програма, предложен от ромските организации през януари 2009 г. и подготвени съвместно от представители на ромските организации и Министерство на образованието и науката. Те съответстват на духа на РПРИРБО от 1999 г., както и на Стратегията за образователна иинтеграция, приета от МОН през 2004 г. Текстовете, предложени в глава “VІ. Подобряване на жилищните условия” също са напълно приемливи и съответстват на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите. Приемливи са (с някои редакционни допълнения и промени) и текстовете от глава “ІХ. Усъвършенстване на нормативната база...”, която отсъстваше във варианта, предложен през януари.

В същото време предложеният вариант страда от следните сериозни слабости:

1. Липса на ясна структура и единен подход: отделните глави на предложения текст следват различна структура, като някои от тях имат ясно изразена и последователно прокарана структура (напр. глава “Образование”), а други са хаотични и представляват по-скоро съвкупност от отделни изречения и идеи, които не са обвързани в ясна структура (напр. “Ромите и културата” и др.). Отделните глави следват различен подход на разглеждане на ромския въпрос. Така напр. глава “Образование” и глава “Подобряване на жилищните условия” предлагат конкретни и целенасочени (“таргетирани”) въздействия за преодоляване на неравнопоставеното положение на ромите в съответната сфера, докато повечето от останалите глави предлагат описание на абстрактни намерения, насочени към подобряване на положението на цялото общество (т.нар. “мейнстрийминг”).

Липсата на ясна структура и единен подход прави предложения текст еклептичен, което е недопустимо за официален документ.

2. Като цяло предложеният текст се базира на погрешната визия, че ромите са преди всичко социална група, а ромският въпрос е единствено социален въпрос.  Макар някои от главите в текста да не следват тази визия (напр. “Образование” и др.), тя е прокарвана в преамбюла (озаглавен “Социалната интеграция на ромите – общонационална задача”), както и в повечето от главите. Посочената визия е нерелевантна на реалната ситуация в България: ромите са етническа група с ясно изразена етническа идентичност, а дискриминацията спрямо ромите е не само социална, но и етнически мотивирана. В допълнение предложеният текст се отклонява съществено от визията на Европейския съюз за характера на социалното включване, разглеждаща последното като единство на интеграция, предоставяне на равни възможности и превенция на дискриминацията. Текстът на предложената Рамкова програма / Национална стратегия се базира едностранчиво на идеята за социална интеграция, пропускайки анти-дискриминацията и засягайки само частично предоставянето на равни възможности, което компроментира целия подход.

Следва да подчертаем, че посочената визия е не само неадекватна спрямо българските условия, но тя е неефикасна и неефективна от гледна точка на възможните решения, произтичащи от нея. Документ, базиран на тази визия не би могъл да разреши реалните проблеми с интеграцията на ромите. Следва да подчертаем също така, че прокарваната визия бе многократно критикувана от ромските организации на заседания на НССЕДВ.

3. Предложеният текст в по-голямата си част не предоставя възможност за целенасочени (таргетирани) въздействия за интеграция на ромите: Повечето от главите в текста не предвиждат целенасочени въздействия за преодоляване на неравнопоставеното положение на ромите в съответните сфери и на практика отричат възможността за такива въздействия. (Изключение правят главите “Образование” и “Подобряване на жилищните условия”) Това на практика обрича процеса на интеграция на ромите: поради твърде големите социални и етнически дистанции между ромите и мнозинството в определени сфери, целенасочените (таргетирани) въздействия са императивно необходими за да се гарантират равните възможности и постигането на реална интеграция.

4. Не се отчита постигнатото през последните години: Част от главите на предложения текст не отчитат, че в процеса на интеграция през последните години вече са изкристализирали определени решения, които трябва да се мултиплицират. Така например глава “Здравеопазване” се базира на идеята, че тепърва трябва да се проведат научни изследвания за здравния статус на ромите, въпреки наличието на множество такива. В същата глава се говори за “доброволни здравни посредници” без да се отчита доказалата се като успешна прасктика на ромските здравни медиатори и т.н. Този подход е не само неефективен, но и необясним на фона на това, че за утвърждаването на посочените успешни практики са изразходвани немалко средства от Европейските пред-присъединителни фондове.

5. Съществена слабост е, че като цяло текстът предлага преди всичко констатации и общи намерения, но не предлага решения и приоритетни действия: Реална е опасността предложеният документ да се превърне в поредния добре звучащ “лист хартия”, който няма да доведе до реални действия и до промяна в положението на ромската общност. (Изключение отново правят главите “Образование” и “Подобряване на жилищните условия”)

6. Въпреки някои декларативни изречения, предложеният текст разглежда ромската общност като  пасивен обект на интеграцията. Главата “Ромско участие” от варианта, който ромските организации предложиха през януари е отпаднала и принципът за участие на ромите не е прокаран в предложения текст с изключение на главите “Образование” и “Подобряване на жилищните условия”.  Това влиза в остро противоречие с документи на Европейския съюз, препоръчващи активното ромско участие в изработването и изпълнението на политиките за интеграция на ромите:напр. Резолюция на Европейския парламент от 31.01.2008 г. и др.

7. Предложеният текст на практика изключва действията за равноправие на ромската жена: Главата “Равноправие на ромската жена” от варианта, който ромските организации предложиха през януари е отпаднала и принципът на равноправие на половете не е прокаран като хоризонтален принцип в останалите глави. Това влиза в противоречие с идеите на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване” и с множество документи на Европейския съюз (напр. Резолюцията на Европейския парламент за положението на ромската жена от 01.06.2006 г.)

8. С изключение на едно декларативно изречение, предложеният текст не отчита настъпващата глобална икономическа криза и нейното въздействие върху процеса на интеграция.

 

В заключение, макар предложеният текст да съдържа ценни идеи и принципни положения, той влиза в противоречие с Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество от 1999 г. и с предложения от ромските организации през януари 2009 г. текст на нова Програма като представлява съществено отстъпление от постигнатото до този момент в усилията за интеграция на ромите. Предложеният текст не би могъл  и не би следвало да бъде цялостна основа за политиката на интеграция на ромите през идващите години. Необходимо е да бъде изработен вариант, който включва позитивните принципи и идеи от текстовете, предложени от ромските организации през януари и от предложените от институциите текстове през февруари 2009 г.

КАЛЕНДАР
<< октомври 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter