Новини

01.03.2017Актуално по Твоя час след националната среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование

files/image/News/75266_10151337108390170_671607813_n.jpg

Проект Твоят час е едно от сериозните предизвикателства на настоящата учебна година. И той, както и новият Закон за предучилищното и училищното образование, може да се превърне от тежест във възможност, стига да бъдат изчистени някои от „подводните камъни“ и да се внесе яснота за тези, които са пряко свързани с реализирането му – директори и учители, за да имат те наистина възможността да се концентрират върху работата с децата, а не само върху административното отчитане на проекта и играта „познай следващата стъпка“.

От самото стартиране на учебната година Център Амалипе се опитва да подпомага училищата, не само да получат повече яснота по проекта, а и да се създаде режим на отворен диалог между училищата и ръководството на проекта в МОН, за да може той да бъде максимално близко до нуждите на деца и родители.

Тъй като една от целите на Националната среща на професионалната директорска общност за интеркултурно образование беше именно да постави актуални наболели въпроси и да даде възможност на събралите се над 200 директори от цялата страна да ги поставят пред представителите на Министерство на образованието и науката, специален панел беше отделен за проект Твоя час. Участие в него взеха Лазар Додев и Димитър Здравков от Министерство на образованието и науката. Цялата дискусия можете да проследите тук.

В началото на панела бяха представени три добри практики от работата на Център Амалипе, в партньорство с основните училища в гр. Сеново, с. Мадара и с. Караджово, където родители и младежи водят извънкласните дейности по интереси „Младежта е толерантност и устрем към образование“ и „Мама и татко са страхотни учители“. Повече за тях можете да прочете на:

Самите презентации можете да видите тук:

Добрите резултати, постигнати чрез този иновативен подход още веднъж поставиха въпроса за по-активното включване и целенасочената работа с родители в рамките на проект Твоя час, нещо, което е експлицитно заложено в Критериите за избор на операция, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, но което намери място само „проформа“ тази година, защото финансиране за работата с родители няма. Нещо повече това през тази учебна година е обявено като недопустим разход. Деян Колев, представител в КН от групата НПО, работещи за интеграция на маргинализирани групи и малцинствени общности, категорично подчерта, че това трябва да бъде коригирано в дизайна на проекта за следващата учебна година, защото нарушава решение, взето от Комитета за наблюдение. Той постави на дневен ред и още един тип дейност, които също би трябвало да намерят място в проектите по Твоя час, а именно възможността за междуучилищни обменни визити. Директорите бяха категорични, че най-голям пробем създава не работата по Платформата, която, след първите сътресения в началото на учебната година, вече работи добре, а по-скоро несигурността и това, че информацията се дава „На час по лъжичка“, т.е директорът не знае каква е следващата стъпа и какво го чака „зад ъгъла“ на поредната нова функционалност в системата, нито кога ще стане тя ще стане факт, затова напоследък Платформата се е превърнала във втори виртуален дом за директорите.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ТВОЯ ЧАС

Не малко бяха и конкретните въпроси, които вълнуват участниците. Част от тях получиха конкретен отговор, а само в рамките на седмица след срещата, екипът направи корекции и допълнения в Платформата, за да отговори тя на поставените от директорите конкретни коментари:

1. Едно от поставените изисквания беше IT екипът на проекта да качва постоянна информация за включените нововъведения и новите функционалности в Платформата, за да не се налага директорите по цял ден да следят дали не са се появили нови неща. В отговор на това изискване, през последната една седмица IT екипът на програмата почти ежедневно качва в Платформата в раздел „Съобщения“ в профила на директора всички нови функционалности или дпълнителни пояснения и указания, необходими за работа с Платформата

2. Огромно притеснение от страна на директорите беше липсата на отчетни форми, въз основа на които те биха могли да изплащат възнагражденията на ръководителите. То допринесе до задълбочаване на напрежението в системата. Тъй като през последните седмици слуховете за спиране на Програмата и плащанията по нея, породени от новините покрай предупредителното писмо на Европейската комисия, доведе до лавинообразното разпространение сред учителската гилдия на невярната информация, че поради това, няма да бъде платено на ръководителите на групи, това създаде огромно напрежение и брожение в системата. В същото време, директорите (голяма част от които в началото ще плащат на ръководителите от училищния бюджет, а в последствие ще възстановяват разходите по Проекта), не могат да платят възнаграждението на ръководителите не защото е спряна програмата и няма пари, а защото чисто административно нямат предоставени бланки за ведомости, с които могат да го направят. Трябва да се отчете на екипа на Твоя час обаче експедитивната реакция по този проблем. На самата среща, г-н Димитър Здравков пое ангажимент до седмица да има яснота кога ще се качат отчетните форми. Нещо повече – ведомостите бяха качени само 3 дни по-късно и вече е възможно и разпечатването на фишовете и ведомости и плащане към ръководителите

3.  Съществуваше неяснота по отношение на новия бутон „Вътрешни правила“ в профила на директора. В момента е направена корекция и е пояснено, че това е бутон за „Вътрешни правила за работна заплата“

4.  Категорично бе подчертано, че 30% авансово плащане са общ разход по проекта, а всеки директор преценява как да ги разпредели – каква част за материали, каква част за хонорари – „бюджетът се определя на базата на брой ученици. Не се финансират дейности, а се финансира училищна програма „Твоят час“. Директорите са мениджърите – те правят бюджета по проекта, следвайки неговата философия, те разпределят тези пари по приоритети“

5. Финансирането по проекта е общо и не трябва разходите да се разпределят по групи и видове дейност, т.е взема се обща фактура за канцеларски материали, например, а не две отделни фактури – една за обучителни затруднения и една за дейности по интереси. Това са материали по Програма. Бюджетът е един на училищно ниво и той е на програма „Твоят час“ – той не се дели вътре на под-бюджети.

6. За типовете разходи, които са заложени, е даден таван на разходите (с изключение на разходите за заплащане на ръководителите) – например, разходи за Съвет Твоя час – до 3 %. Директорът като мениджър може да прави преразпределение на разходите вътре като не бива обаче да пада под % на разходите за хонорари. Всичко друго може да се преразпределя.

7. Необходимо ли е да има договор с всеки един доставчик – на канцеларски материали, на по-малки консумативи и услуги? – За тези разходи, които са под прага на обществените поръчи е необходимо само в Платформата да се качи разходнооправдателния документ.

8.  Външен ръководител (физическо лице) работи и в друго училище със същото име – едното училище е СУ "Христо Смирненски", а другото - ОУ "Христо Смирненски". Това създава проблем- директорът въобще не вижда отчета на ръководителя. Освен това, ако темите на занятията са еднакви, в един ден, но разбира се в различно време, платформата ги отчита като един. Това се наблюдава и при вътрешни ръководители - два часа с една тема в различно време се отчитат като един.  В системата вече е качен отговор на този въпрос:

 

Съобщение от IT Екипа на Фаза 2

28.02.2017                   Относно идентифицирани проблеми при генериране на Отчети. Предвид идентифицирани проблеми при генериране на Отчети от информационната система при по-особени случаи (например: отчети на ръководител, водещ групи в повече от едно училище), IT екипът Ви информира, че работи по отстраняване на проблемите. При отстраняване на възникналите проблеми IT екипът своевременно ще Ви информира, като публикува и кратко ръководство, поясняващо внесените корекции

 

9.   Кога ще се получи втори транш по програмата: До края на март трябва да бъдат подадени отчетите по проекта, след което ще бъдат получени и следващите траншове

10. Поставен беше въпросът с проблема с движението на учениците и невъзможността това да бъде отразено от системата. Ясно заявено бе, че ще се говори максимално бързо IT специалистите, които поддържат Платформата да намерят начин как системата да отразява движението на учениците (тези, които са напуснали проекта и училището или са придошли и са се записали в група след началото на проекта), защото към момента дори и да се запишат в средата на годината, системата започва да ги води от началото на учебната година и съответно изисква да им бъдат поставени отсъствия дори и преди времето, когато те са започнали участие в групите.

11.   По същия начин стои въпросът и с движението на ръководители

В същото време въпроси, които все още чакат отговор са:

1.      От своя профил директорът вижда само определена част от работата на ръководителите на групи – той няма достъп до пълния им профил и не може да извъри изцяло контролна дейност. Как би могла да се реорганизира платформата, така че директорът да може да осъществява ефективен контрол

2.      В рамките на Твоят час има възможност дейности да се възлагат на Юридически лица. Тези юридически лица са определили ръководители, които водят съответните дейности. Респективно Юридическите лица носят пълна отговорност за качественото реализиране на дейността, която им е възложена. Те обаче по никакъв начин нямат дотъп нито до Платформата, нито до работата на ръководителите на дейности, които са към тях. Необходимо е отново да се даде достъп на Юридическите лица до Платформата, както и възможността чрез собствения си профил (какъвто към момента нямат) да осъществяват контрол и подкрепа върху работата на ръководителите, определни от тях.

3.      Трябва ли да има приемо-предавателен протокол с всеки доставчик, който да е неделима част от фактурата? По Успех имаше възможност като се въведе разходния документ, автоматично се генерира Приемо-предавателен протокол.

4.      Необходимо е да се качат бланки за приемо-предавателни протоколи за раздадените материали към учениците

5.      Проблем е липсата на бланки за табели за визуализация

6.      Отчитане на дейностите по Твоя час и връзка с други проекти

a.       Един от ръководителите на ДИ по Твоят час е на трудов договор в училището по Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” (ресурсен учител). В отчета си по Твоя час трябва ли да отчита отработените часове по другия проект, които са по 8 на ден? Ако да – ще позволи ли системата да въведе толкова часове, въпреки че има право до 4 часа допълнително да отработва на ден?

b.      Въпросният ръководител, поради закъснението при стартирането и отчитането на Твоя час, не е отчел работата по Твоя час в отчетите на другия проект. Трябва ли да се направят някакви корекции там?

7.      Ръководител на група при отчитането е пропуснал да коригира часове, които не е взел. Въвел е неволно присъствие на ученици за съответните часове и това води до визуализирането им в отчета. Как може да се направи корекция след като е одобрен вече отчета?

8.      Външен ръководител (физическо лице) работи и в друго училище със същото име – едното училище е СУ "Христо Смирненски", а другото - ОУ "Христо Смирненски". Това създава проблем- директорът въобще не вижда отчета на ръководителя. Освен това, ако темите на занятията са еднакви, в един ден, но разбира се в различно време, платформата ги отчита като един. Това се наблюдава и при вътрешни ръководители - два часа с една тема в различно време се отчитат като един. 

9.      Физическо лице работи по проекта в три училища. Системата не позволява да се нанесе допълнителната заетост. Директорът смята, че системата на припознава отделните училища и изписва, че вече не може да се нанасят повече часове за това училище, а те стоят свободни отдолу и се вижда, че не са нанесени. Л

10.  Може ли да се актуализират лицата за въпроси по Твоя час, тъй като за РУО Шумен отговарящият до момента – жа Румяна Тошкова  е сменена?

11.  Голяма част от училищата са подали искане за допълнителни артикули, които е необходимо да бъдат закупени, а не фигурират в примерната номенклатура. Все още обаче нямат отговор и а половината учебна година мина? Кога ще получат отговор и как може да се облекчи тази процедура?

12.  Обучителната система "Енвижън", която фигурира в списъка с електронни продукти включва софтуер (лицензи) и хардуерно оборудване (мишки, USB-хъб). Допустимо ли е разходването на средства за такова ?

13.  Учител води две групи: първата със старта на проекта  - от 03.11.16 г. и втората от 27.01.2017 г. Отчитането на часовете й обаче в двете групи излиза като общ отчет на едно и също лице? Не трябва ли да са отделни отчети за всяка група? Към момента се визуализира общ отчет от, примерно, 20 часа. Директорът вижда това от профила на учителя.

14.  Ако ученик се запише в училището сега и съответно бъде включен сега в група по Твоя час, системата не отчита това, а включва ученика в списъка на групата от самото начало и съответно изисква да му бъдат поставяни отсъствия за този период, когато той дори не е бил в училище. По същия начин е и ако ученик напусне училище. Трябва ли в този случай той да се изтрие изобщо – но тогава ще изчезнат и часовете, в които е бил. Или да се въвеждат отсъствия по уважителни причини (засега няма други подходящи варианти)?

15.  По същият начин това се отнася за ръководител, който сменя друг, който е напуснал, отсъства или т.н. Към момента системата не позволява коректно да се отчете, че съответния ръководител води часове само за определен период от време. Ако той бъде отбелязан като ръководител на групата, системата автоматично го поставя като такъв от началото на проекта

16.  Медицинските бележки на отсъстващите ученици – трябва ли да се прилагат в дневника на групата, след като те са бележки за отсъствията за целия ден и си стоят в училищната документация?

17.  Почти половината от възможните дейности, които Директорът трябва да отчете се отнасят за периода септември – октомври – създаване на училищен механизъм, създаване на Съвет Твоят час и т.н. тези дейности са реално свършени от директорите, но преди датата на подписване на договорите им, което е ноември месец. Как отчитат тези дейности?

18.  Ако външен ръководител работи със сборна група от 2 училища – как се вписват учениците във второто училище? Ако се вписват всяка група ученици в училишето си, тогава ще излезе че ръководителят води две групи и ще му се начисли заплащане като за две.

19.  Може ли сега да се регистрира нова група? Ако да – трябва ли тя да вземе минимума часове, определени за съответния тип дейност или може да са по-малко?

20.  В профила на директора излиза следния надпис: „заделена сума от затруднения .... лв“, „! Сумата е заделена за бъдещо ползване“ – какво означава това?

21.  В Инстриукцията пише, че всяка група има Дневник, а такъв (бланка за такъв към момента няма) – ще се приема ли за такъв разпечатана информация от системата за тематите и броят на часовете?

КАЛЕНДАР
<< февруари 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter