Новини

24.06.2017Какви операции планира ОПНОИР до края на 2017?

 

Шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” се проведе на 23 юни в София. Участниците в него приеха Годишен доклад за изпълнението на програмата през 2016 г., както и актуализираха Индикативната годишна работна програма за 2017 г., а също така разгледаха Критерии за избор на операции.

Общо осем нови операции трябва да бъдат обявени до края на годината. Половината от тях са по приоритетна ос 3 „Образователлна среда за активно социално приобщаване”:

1. "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“: тази операция ще прилага - за първи път - така наречените „опростени разходи“. Операцията има за цел да повиши броя и процента на обучаващите се във висши и в средни училища младежи от уязвимите групи: младежи с увреждания, представители на етническите малцинства и други непредставени или слабо представени групи.

Операцията ще се реализира като процедура за конкурентен подбор на проекти в два компонента. По Компонент 1 ще бъдат подкрепени леки ремонти, за да се направи средата достъпна за студенти с увреждания, като ще кандидатстват университетите. По Компонент 2 ще бъде подпомогнато записването и обучението на студенти от етническите малцинства и други уязвими групи в средни и висши училища. Предвижда се това да стане чрез информационни и мотивационни кампании, кандидат-студентски курсове, заплащане на таксите за кандидатстване и на семестриалните такси, дейности за ангажиране на родителите и за промяна на негативните стереотипи, доброволчески дейности в уязвими групи, чрез която подкрепените младежи ще запазят своята връзка с общностите, от които произлизат. С проекти ще могат да кандидатстват училища и НПО. Одобрените проекти ще бъдат двугодишни. Проектите по Компонент 2 ще са на стойност между 50 000 лв. и 100 000 лв. Така ще бъдат подкрепени 1000 студенти с увреждания и 1200 ученици и студенти от етническите малцинства.

Актуаализираната ИГРП предвижда конкурсът за проекти по операцията да бъде обявен през октомври 2017 г., а кандидатстването да става до декември;

2. "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“: операцията ще подпомогне практически обучения на 2000 педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. За разлика от другата квалификационна операция („Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“), тази ще бъде реализирана като процедура за конкурентен подбор на проекти, по които ще могат да кандидатстват университети и НПО, имащи регистрация по чл. 222 от Закона за училищното образование. Комитетът прие предложението на Деян Колев, представител на  групата НПО, работещи за интеграция на малцинствени групи, училищата и детските градини също да бъдат възможни бенефициенти и партньори

Актуаализираната ИГРП предвижда конкурсът за проекти по операцията да бъде обявен през октомври 2017 г., а кандидатстването да става до декември;

3. "Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“: тя ще следва подхода „Водено от общността местно развитие“, продължаващ ЛИДЕР подхода от предишния програмен период. Т.е. средствата от операцията ще бъдат ще бъдат разпределяни от Местните инициативни групи, в чиито Стратегии са заложени мерки за образователна интеграция. Те ще бъдат пре-разпределяни чрез процедури за конкурентен подбор на проекти, управлявани от съответните МИГ. По тях ще могат да кандидатстват училища, детски градини и общини в партньорство с НПО, които са регистрирани на територията на съответната МИГ поне година по-рано. Проектите ще могат да включват допълнителни занимания на учителите с цел превенция на отпадането на деца и ученици от малцинствата, включване на нови педагогически специалисти и помощник-учители, столово хранене, транспорт, подобряване на материално-битовите условия в училищата и детските градини (включително закупуване на ИКТ), взаимодействие с родителите. Специален акцент ще бъде поставен на подобряването на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование: чрез мотивационни кампании, подобряване на материалната база в професионалните гимназии, безплатен транспорт, учебни помагала и др.

ИГРП предвижда поканата към МИГ да бъде отправена през юли. Слез одобряването на проектните предложния, всяка МИГ ще покани училищата, градините и общините н своята територия според своя график;

4. „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” е интегрирана опирация с ОП „Развитие на човешките ресурси” (частта на ОПРЧР се нарича „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”). Интегрираната процедура ще се изпълнява в два компонента:

Компонент 1 (50 млн. лв ОПРЧР+5  млн. лв. ОПНОИР): На територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Това са общините от т.нар. „селски райони”, както и тези урбанизирани общини, които нямат предвидено строителство на социални жилища в техните ИПГВР. В тях ще бъдат реализирани т.нар. „меки мерки”, разпределени в 4 направления: достъп до заетост, образование, социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодояване нанегативните стереотипи;

Компонент 2 (30 млн. лв ОПРЧР+3 млн. лв. ОПНОИР): На територията на общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. В тях ще бъдат реализирани както посочените „меки мерки”, така и строителство / реконструкция на социални жилища.

През март бяха одобрени проектните концепции на петдесет и две общини  от Компонент 1. Те ще бъдат поканени – от Управляващите органи на ОПРЧР  и ОПНОИР – като конкретни бенефициенти да разработят интегрирани проектни предложения. Всяка община ще разработи един проект, който ще включва  ОПРЧР и ОПНОИР компонентите – по един формуляр.

Актуаализираната ИГРП предвижда общините да бъдат поканенида разработят своите проектни предложения през юли 2017 г. Повече за интегрираната процедура вижте тук.

 

 

Други четири операции ще бъдат обявени по Приоритетна ос 2 „Образование  и учене през целия живот”: Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение, Въвеждане на дуална система на  обучение – Домино 2, Усъвършенстване на националната система на валидиране, Развитие на системата за кариерно ориентиране на студенти. И четирите опирации са с конкретен бенефициент – МОН или НАПОО. Единствено по единия от компонентите на Домино 2 ще могат да кондидатстват професионални гимназии.

 

Актуализираната ИГРП може да видите тук

КАЛЕНДАР
<< юни 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter