Новини

28.05.2018Пояснения относно абзац от Гражданския доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите

По повод на протестната декларация на колегите от Националната мрежа на здравните медитори срещу абзац от Гражданския доклад за изпълнението на НСРБИР (с. 25), ЦМЕДТ „Амалипе” прави следните уточнения:

1. Докладът все още не е преведен на български език поради скорошното му одобряване от Европейската комисия. Преводът на проблематизирания абзац е:

„3. България използва широко подхода на медиация спрямо ромите в здравеопазването, услугите по заетост, образованието и местното правоприлагане. Този модел е положителен, когато става дума за решаването на някои краткосрочни, дребномащабни проблеми. Въпреки това той е ниско ефикасен и ниско ефективен, и е неустойчив ако го разглеждаме като основен, дългосрочен модел за участие на ромите. Той засилва зависимостта и задълбочава сегрегацията на големи ромски общности. Например здравните медиатори са много полезни в ад-хок здравни кампании или в облекчаване на достъпа до спешна помощ (в някои случаи). Въпреки това здравните медиатори са de facto нискоквалифицирани и нископлатени работници с доста нисък статус в повечето местни общности. Вместо да се обучават здравни медиатори, е необходима инвестиция в тригодишно парамедицинско образование за тези хора, така че те поне ще могат да предоставят реални услуги на място. Обучението на роми като лекари би било още по-ефективно.”

(Bulgaria has broadly adopted a mediation approach towards Roma in healthcare, labour services, education and local law enforcement. This model is positive when it comes to solving certain short-term, small-scale problems. Nevertheless, it has low effectiveness, low efficiency, and is unsustainable if we consider it the main, long-term model for Roma participation. It boosts dependency and deepens the segregation of large Roma communities. For example, the health mediators are very useful in ad hoc healthcare campaigns or in access to the emergency room (in some cases). However, the health mediators are de facto low-qualified, low-paid workers with rather low status in most local communities. Instead of training health mediators, an investment in three-year paramedical college education for these people is needed so they will at least be able to provide real services in situ. Training Roma as medical doctors would be even more effective.)

 2. Посоченият абзац не подценява усилията и ролята на ромските медиатори (здравни, образователни, трудови), още по-малко – необходимостта от медиаторството понастоящем. Той настоява, че медиаторството не може да е основния начин за ромско участие в дългосрочен план и че е стратегически да се инвестира в обучението на пълноправни лекари, учители и други професионалисти – роми.

Въпреки че Център „Амалипе” не е автор на глава „Управление”, в която е включен този абзац, можем да твърдим, че посочената интерпретация е и на колегите, изработили главата: обсъждахме въпроса в детайли на форум, организиран в София на 6 декември. На посочения форум, който бе организиран, за да бъдат обсъдени предварителните изводи от доклада, присъстваха много организации и медиатори, като покана бе отправена и към НМЗМ. На форума бе обсъден цитирания пасаж и бе представена посочената интрпретация;

3. Цитираният абзац е част от глава „Управление”. Глава „Здравеопазване” ще бъде включена в доклада за 2018 г.

 

С цел избягване на погрешни интерпретации и след получено съгласие от авторите, Център „Амалипе” (като организация, която координира гражданския мониторинг на изпълнението на НСРБИР) предложи на Централновропейския университет и на ГД „Правосъдие” на Европейската комисия отпадането на посочения абзац. Предложението бе прието и в окончателния вариант на доклада, който ще бъде публикуван на книжен носител, не е включен оспорвания текст.

Поемаме ангажимент текстът да бъде отново разгледан при обсъждането на Глава „Здравеопазване” в доклада за 2018 г., като ще бъдат поканени и колегите от Националната мрежа на здравните медитори.

 

Гражданският доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите вижте тук

 

 

 

КАЛЕНДАР
<< януари 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter