News

10.03.2019Организациите, желаещи да предлагат обучения по проект КПРПС трябва да се регистрират до 17 март

До 17 март включително обучителните организации, висшите училища, научните организации и специализираните обслужващи звена могат да регистрират програмите, по които ще извършват краткосрочни обучения за присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита в рамките на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. От 18.03.2019 г. педагогическите специалисти ще могат да заявяват включване в обучения по избрани от тях програми, обявени за съответния регион. Така стартира втората кампания по проект BG05M2OP001-2.010-0001, след като през  ноември и декември 2018 г. хиляди учители преминаха кратки обучения.

И двете регистрации – на доставчиците и на търсещите обучение - стават в информационната система за педагогически специалисти на адрес: https://teachers.mon.bg/ Обучителните организации, които искат да предоставят обучение в рамките на  проекта трябва да обърнат внимание и да отговарят на следните условия:

1. Трябва да са регистрирани съгласно чл. 232 от Закона за предучилищното и училищното образование;

2. Обучителните курсове, които предлагат следва да са одобрени от МОН и да са включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, поддържан от Министерството на образованието и науката. Двете регистрации са различни, като веднъж регистрирана, обучителната организация може да предлага за одобрение различни обучителни курсове. Това става през април и ноември, като предложенията могат да бъдат одобрени или отхвърлени от МОН;

3. В наименованието на предлагания по „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ курс не трябва да присъства думата „мултикултурен”: тъй като Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ одобри още през 2015 г. операция "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Въпреки че Управляващият орган все още не успява да обяви тази операция, МОН предпочете да избегне опасността от двойно финансиране като не допуска нищо мултикултурно в заглавието на курсовете по „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“;

4. Предлаганите курсове трябва да бъдат регистрирани и в информационната система за педагогически специалисти на адрес: https://teachers.mon.bg/ . Обучителните организации избират програмите, за които желаят да се включат в рамките на обявената кампания чрез посочване на УИН код на всяка от тях. Данните за програмата се зареждат автоматично в информационната система на проекта въз основа на осигурения автоматичен обмен с Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, поддържан от Министерството на образованието и науката.

Важно: организациите, които регистрираха курсове през ноември 2018 г. трябва да ги регистрират отново за целите на настоящата кампания!

 

Съгласно условията за финансиране на Дейност 1 по проекта програмите трябва да спомагат:
- за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие,

- за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа,
- за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

 

Обучителните организации, висшите училища, научните организации и специализираните обслужващи звена могат да регистрират програми за присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита. Това е важна разлика между първата кампания и настоящата: в края на 2018 г. можеха да бъдат регистрирани еднодневни обучения за 1 кредит, а сега освен еднодневни, могат да бъдат предлагани и обучения  за 2 и 3 кредита.

 

 

CALENDAR
<< May 2019 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter