News

07.12.2019Какво предстои да се случи по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж през настоящата година и през 2020?

На своето 12 заседание, провело се в Пловдив, Комитетът за наблюдение на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж одобри Индикативна годишна работна програма за 2020 година. Също така бе актуализирана програмата за настоящата година.  Какво предстои да се случи  по оперативната програма?

Важната новина относно предстоящите операции е, че голямата част от тях ще бъдат осъществявани чрез конкурентен подбор на проекти, отворени за кандидатстване към училищата, университетите и неправителствените организации. През предходните три години почти всички операции бяха чрез директно предоставяне на средства на МОН.

 

Приоритетна ос 3

Четири нови операции се очаква да бъдат стартирани по приоритетна ос 3. Още през настоящия месец трябва да бъде обявена процедура за кандидатстване по операция “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”.  По предложение на неправителствените организации работещи за интеграция на ромската общност в операцията ще участват както педагогическите специалисти, така и новоназначените образователни медиатори, тъй като нуждата от тяхната квалификация е особено остра. По обявения конкурс ще могат да кандидатстват неправителствени организации в задължително партньорство с поне едно училище или детска градина, а също така и с висше училище. Стойността на единичен проект ще бъде между 200 хиляди и 500 хиляди лв., а на цялата операция -  седем милиона лева. 

 През новата година ще бъдат обявени още две грантови операции по приоритетна ос 3. “Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование”  ще бъде насочена към студенти или кандидат-студенти от уязвими групи, като младежи с  физически увреждания, младежи от етническите малцинства, от селските райони и други.  Операцията ще позволи осигуряване на специализирана техника и софтуерни програми за подпомагане на обучението на деца със сензорни и физически увреждания, подпомагане на ученици от уязвими групи, които са във втори гимназиален етап за продължаване на образованието им и за кандидатстване във висши училища,  покриване на такси за кандидатстудентски изпити, семестриални такси и такси за общежитие и ред други.  Последното означава, че подкрепените студенти няма да получават специална стипендия, но ще бъдат покрити част от техните разходи. Важна част от операцията ще бъде провеждането на мотивационни кампании, както сред младежите, така и сред техните родители. Операцията ще бъде реализирана чрез процедура за конкурентен подбор на проекти, като ще могат да участват неправителствени организации, висши училища, научни организации, както и средни училища / професионални гимназии. Очаква се операцията да бъде отворена за кандидатстване през октомври 2020 година.

 

“Ограмотяване на възрастни “ също ще бъде реализирана чрез конкурентен подбор на проекти, в който ще участват училища и неправителствени организации. Стойността на единичен проект ще бъде между 250 и 750 хиляди лв., а на цялата операция -15 милиона лева.  Операцията ще включва провеждане на мотивационни кампании с неграмотни или ниско грамотни лица, които вече са отпаднали от образователната система с цел те да се включат в ограмотителни курсове.  Ще бъдат провеждани ограмотителни курсове от самите училища, така както  това бе правено досега  по проект  Нов шанс за успех. 

Осъществяването на тези две операции като грантови схеми бе едно от основните искания, повдигнати от представители на неправителствените организации, работещи за образователна интеграция на маргинализирани групи Деян Колев По време на пролетното заседание на Комитета за наблюдение.  Основният аргумент за отварянето на тези операции към организациите и училищата бе необходимостта от мотивационни кампании и разнообразни мотивационни дейности с родителите и местната общност. Много често именно липсата на подкрепяща среда в общността е причина много момичета и момчета, които имат силно желание да учат висше образование или да повишат образованието и квалификацията си, не го правят. “Черната работа на терен”  в общността, включително в най-маргинализираните махали и квартали е ключ към успеха на тези операции, аргументира се Колев. Той също така даде като пример неуспехът на операция Нов шанс за успех да привлече необходимият брой участници именно с това, че не предвижда работа на терен за мотивирането на потенциални обучаеми и в резултат на това малцина се записват и още по-малко завършват успешно ограмотителни курсове. Взаимодействието между училища, неправителствени организации които реално работят на терен и университети е най-добрата предпоставка за успех на тези операции.

През септември 2012 година ще стартира и операция “Подкрепа за приобщаващото образование”, която е насочена към децата и учениците със специални образователни потребности. Конкретен бенефициент на операцията е Министерството на образованието и науката. 

 

Приоритетна ос 2

Грантови операции ще бъдат стартирани и по приоритетна ос “Образование и учене през целия живот”. 

“Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда”  има за цел адаптирането на професионалното образование и обучение в съответствие със спецификите на пазара на труда и неговите нужди. Операцията предвижда широк спектър от дейности, насочени към въвеждането на по практическо обучение на учениците от професионалните гимназии чрез допълнителни практики в реална работна среда, валидиране на знания, умения и компетентности на лица над 16 години, въвеждане на модулно обучение за придобиване на професионална квалификация, провеждане на информационни кампании за популяризиране на възможностите за валидирането на знания и умения и други.  Проекти ще могат да подават браншовите организации в партньорство с професионални гимназии, работодатели и т.н. Проектите ще бъдат на стойност между 250 и 500 хиляди лв., а общата стойност на операцията ще бъде 7,2 милиона лв. Предвидено е тя да бъде обявена през януари или февруари 2020 година

 

“Модернизация на висшите училища” е иновативна операция, по която ще могат да кандидатстват висши училища. Целта на тази операция е да подпомогне  оптимизацията на процесите и план-приема,  както и въвеждането на предприемаческа и иновативна култура в управлението на висшите училища, въвеждане и развитие на обучението по предприемачество и кариерно израстване на преподавателите, въвеждане на дигитално образователно съдържание и електронни ресурси за преподаване  и други. Ще бъдат подкрепени дейности за  преподаване и обучение по предприемачество и иновации, подготовка и подпомагане на предприемачески умения, цифрова трансформация на учебния процес и ред други. Проектите ще бъдат стойност между един и пет милиона лева, а операцията може да достигне 50 милиона лева. Планирано е конкурсът да бъде обявен през февруари 2020 година. 

 

Център Амалипе обръща внимание на факта, че индикативната годишна работна програма е документ с относително ниска прескриптивна стойност. Заложените срокове не са задължителни и могат да бъдат променени, което се е случвало многократно досега. Документът е ценен от гледна точка на заявените намерения. 

Център Амалипе приветства обявяването на множество процедури за конкурентен подбор на проекти, за което многократно сме настоявали. Операциите с конкретен бенефициент МОН имат своето място и в голяма степен бе оправдано тяхното доминиране през изминаващите две години, тъй като тогава бе необходимо бързо наваксване на изоставането, натрупано след спирането на оперативната програма в началото на 2017 година. Понастоящем наваксването по приоритетни оси 2 и 3 вече е факт и е необходимо насочването на по-голям ресурс към операциите за конкурентен подбор на проекти, в които могат да участват училища, неправителствени организации и университети. 

 

Индикативната годишна работна програма за 2020 година вижте тук

Актуализираната индикативна годишна работна програма за 2019 година вижте тук

 

CALENDAR
<< August 2020 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter