News

04.01.2020Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

files/image/News/opnoir-logo.jpg

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“.

Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между неправителствени организации, училища, детски градини и висши училища.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицирани нужди.

2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини и образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда.

3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени  за работа в мулти-културна среда, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мулти-културна среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 7 млн. лева.

Минималният размер на предоставяната БФП е 200 000 лв., а максималният размер – 500 000 лв. Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg .

Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения е 31 март 2020 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

През новата година ще бъдат обявени още две грантови операции по приоритетна ос 3. “Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование”  ще бъде насочена към студенти или кандидат-студенти от уязвими групи, като младежи с  физически увреждания, младежи от етническите малцинства, от селските райони и други.  Операцията ще позволи осигуряване на специализирана техника и софтуерни програми за подпомагане на обучението на деца със сензорни и физически увреждания, подпомагане на ученици от уязвими групи, които са във втори гимназиален етап за продължаване на образованието им и за кандидатстване във висши училища,  покриване на такси за кандидатстудентски изпити, семестриални такси и такси за общежитие и ред други.  Последното означава, че подкрепените студенти няма да получават специална стипендия, но ще бъдат покрити част от техните разходи. Важна част от операцията ще бъде провеждането на мотивационни кампании, както сред младежите, така и сред техните родители. Операцията ще бъде реализирана чрез процедура за конкурентен подбор на проекти, като ще могат да участват неправителствени организации, висши училища, научни организации, както и средни училища / професионални гимназии. Очаква се операцията да бъде отворена за кандидатстване през октомври 2020 година.

“Ограмотяване на възрастни “ също ще бъде реализирана чрез конкурентен подбор на проекти, в който ще участват училища и неправителствени организации. Стойността на единичен проект ще бъде между 250 и 750 хиляди лв., а на цялата операция -15 милиона лева.  Операцията ще включва провеждане на мотивационни кампании с неграмотни или ниско грамотни лица, които вече са отпаднали от образователната система с цел те да се включат в ограмотителни курсове.  Ще бъдат провеждани ограмотителни курсове от самите училища, така както  това бе правено досега  по проект  Нов шанс за успех. 

Център Амалипе приветства обявяването на множество процедури за конкурентен подбор на проекти, за което многократно сме настоявали. Операциите с конкретен бенефициент МОН имат своето място и в голяма степен бе оправдано тяхното доминиране през изминаващите две години, тъй като тогава бе необходимо бързо наваксване на изоставането, натрупано след спирането на оперативната програма в началото на 2017 година. Понастоящем наваксването по приоритетни оси 2 и 3 вече е факт и е необходимо насочването на по-голям ресурс към операциите за конкурентен подбор на проекти, в които могат да участват училища, неправителствени организации и университети. 

 

Обучителните програми на Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти Вижте тук

 

CALENDAR
<< August 2020 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter